Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2012

krystek
2451 dc93 500
krystek
Bo dobrych pomysłów nigdy za wiele
Reposted byrozwalamsystemzupeksognicommesoShinzoGekaiglosoli

January 22 2012

krystek
8966 fa2c 500
Fejsbuk jako narzędzie komunikacji społecznej.
Reposted fromoryszczyszyn oryszczyszyn
krystek
hipster trap
Reposted fromwaka waka viaphotographer photographer

March 16 2011

krystek
krystek
W świetle ostatnich wydarzeń zapominamy o najważniejszym!
Reposted frompierdolety pierdolety viasiwa siwa

January 18 2011

krystek
2798 32cb
Reposted bymajtatojajestemkneelingsolvesproblems

December 27 2010

krystek
7517 a2cf
boing lol
Reposted fromfantik fantik viatfu tfu

December 20 2010

2107 e076
Reposted fromleedonghae leedonghae viatfu tfu
krystek
Reposted fromDoggieSmile DoggieSmile viatfu tfu
krystek
Reposted fromwolvenus wolvenus viatfu tfu

December 06 2010

krystek
7018 ac62
Reposted fromkjuik kjuik viak0tunia k0tunia
krystek
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viak0tunia k0tunia

December 05 2010

krystek
W tę niedziele poszedłem do kościoła. Po świątyni beztrosko biegał mały, może 5 letni chłopczyk.
W pewnej chwili, gdy wszyscy klęczeli, a z pod ołtarza wydobywał się gong, malec stanął w miejscu i na cały głos krzyknął:
- Baza wirusów zotała zkatalizowana (zaktualizowana)
Reposted fromholiday holiday viatfu tfu

November 17 2010

krystek
Prowadzący debatę dziennikarz lokalnej kablówki jest kandydatem na radnego miejskiego jednego z komitetów. Ten sam komitet reprezentował uczestniczący w debacie kandydat na burmistrza Bielska Podlaskiego. Prowadzącemu zarzucono brak obiektywizmu.
Bielsk Podlaski: Telewizyjna debata kandydatów na burmistrza. Prowadzący i brak obiektywizmu. - 17 listopada 2010
Reposted fromoryszczyszyn oryszczyszyn

November 07 2010

krystek
Reposted fromunkraut unkraut viatfu tfu
krystek
Reposted fromoryszczyszyn oryszczyszyn

October 24 2010

krystek
3486 402e
Remember this before you buy Apple computer
Reposted byRRichie RRichie
krystek

October 10 2010

krystek
2612 ab15
Reposted fromlowlife lowlife viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl